Master's degree in European Medieval Identity

In-person meetings calendar

La modalitat d'ensenyança virtual del Màster Universitari en Identitat Europea Medieval no contempla trobades presencials. Els horaris de tutories estan reglats en cada assignatura d'acord amb la distribució de crèdits per professor.