Màster en Identitat Europea Medieval

Accés

Tindran accés directe al màster els/les llicenciats/des i graduats/des en les titulacions de les àrees de coneixement d’Arts i Humanitats (veure apartat Perfil de l’estudiantat).

Paral·lelament, l’alumnat haurà de complir amb els requisits generals que s’indiquen a continuació:

 Vies d’accés als Màsters Oficials d’acord amb el Reial decret 1393/2007

Tipus de títols

Tràmits

1) Títol universitari oficial espanyol.

Accés directe. No hi ha tràmits específics.

2) Títol universitari estranger homologat.

La persona interessada ha d’obtenir l’homologació del seu títol pel Ministeri de Educació d’Espanya.

3) Titulació estrangera no homologada però amb nivell de formació equivalent al títol de grau espanyol i sempre que al país expedidor del títol faculti per a l’accés als estudis de postgrau.

- La persona interessada ha de presentar a la secretaria de la Facultat de Lletres un document emès per la universitat on va obtenir el títol d’accés o per l’autoritat competent d’aquell país que acrediti que el seu títol li permet accedir als estudis de postgrau.

 

- El/la coordinador/a del màster i la Comissió del Programa Oficial de Postgrau de la Facultat hauran de comprovar aquests requisits abans d’admetre l’estudiant o estudianta amb titulació no homologada.

 

Perfil de l'estudiantat

El Màster s’ofereix en la formació d’aquelles persones interessades en cursar la carrera de la recerca, així com als professionals vinculats als diferents àmbits de la gestió cultural. Així doncs, es priorizaran els/les alumnes formats/des en els graus o equivalent en: 

Història

Història de l’Art

Filologia

Lingüística

Humanitats

Turisme

 

En cas de que el nombre de persones preinscrites admeses sigui superior al nombre de places disponibles, aquestes es determinaran per l'afinitat de la titulació d'accés i la mitjana acadèmica de la mateixa.