Màster en Identitat Europea Medieval

Pla d'estudis i guies docents

L’orientació investigadora del Màster Universitari en Identitat Europea Medieval ha obligat al professorat que l’integra, a idear un model innovador de pla d’estudis, on l’alumnat adquirirà formació bàsica i específica d’acord amb la seva perspectiva de projecte de tesi doctoral.

El pla d’estudis fuig d’assignatures de temàtica habitual i d’enfoc tradicional. S’ha ideat un format d’assignatura que realment enfoqui la qüestió per la que s’ha creat, i tingui relació amb el títol i les competències específiques i transversals assumits per l’alumnat A més, amb aquest innovador sistema es pretén afrontar el repte de conjuminar l’estudi de les identitats europees medievals des de diversos punts de vista, econòmic, cultural, social, polític, percepció de l’espai, influència del paisatge, etc.

El títol del Màster Universitari en Identitat Europea Medieval s’assoleix mitjançant 60 crèdits. L’oferta especialitzada en matèries específiques segons les disciplines científiques (Història, Història de l’Art, Filologies: Llengües i Literatures), constarà en el nivell d’expertesa del títol, tot reforçant la formació curricular de l’ alumne/a. D’aquesta manera l’alumnat cursarà obligatòriament el Mòdul Genèric, i després escollirà una de les tres matèries del Mòdul d’Especialització. Finalment, haurà de defensar el Treball Final de Màster.

Planificació docent

S’ha previst que la distribució del treball de l’alumnat en el transcurs del curs acadèmic sigui equilibrada, cursant en primer lloc els 20 ECTS obligatoris de formació investigadora, i un cop superats, cursar en segon lloc els 28 ECTS de les matèries d'especialització. Per la seva banda, el treball final de màster de 12 ECTS, es pretén que s’iniciï a treballar pels/per les estudiants un cop superats els 20 ECTS obligatoris de formació investigadora, adaptant el seu desenvolupament a la seqüència lògica d’elaboració des de l’elecció del tema i les tasques preliminars, fins la defensa pública davant el tribunal que es farà mitjançant vídeo conferència.  

Estratègia formativa: la virtualitat

La formació es rebrà mitjançant l’ús de les tecnologies aplicades a la didàctica amb el fi de garantir el procés d’ensenyança-aprenentatge en el desenvolupament del pla d’estudis. Per tal de dur-ho a terme, es compta amb l’instrumental tècnic que posa a disposició la Universitat de Lleida, mitjançant la plataforma SAKAI.

Per aconseguir la formació bàsica i específica dels/de les futurs/es investigadors/es, és necessari adoptar una estratègia pedagògica basada en la utilització d’una metodologia docent que resulti eficaç a l’hora d’adquirir coneixements, competències i habilitats relacionades amb els objectius del màster. Així doncs, s’ha optat per prioritzar una metodologia que, sense renunciar a la tradicional transmissió-adquisició de coneixements teòrics, posi també l’accent en mètodes docents que exigeixen una major implicació de l’alumnat en el procés d’ensenyança-aprenentatge i que resultin igualment adequats per l’adquisició de competències propostes en aquest màster. Activitats formatives a realitzar:

  • Presentació de continguts teòrics de l’assignatura per part del professorat, mitjançant un variat us de recursos tecnològics de caràcter didàctic, adaptats a cada assignatura i als seus apartats (recursos multimèdia, podcast, vídeos treaming, documents PDF, videoconferències, demos, etc.), amb la finalitat de dotar a l’alumne de recursos com els glossaris, bibliografia, enllaços electrònics d’interès, apunts i altres transmissions de continguts científics propis de la matèria.
  • Treball de l’estudiant amb els continguts de l’assignatura, amb interpel·lació al professorat, sigui a temps real o a temps no real amb el compromís de resposta no superior a 48 hores. S’organitzaran debats en fòrums temàtics, interpel·lacions en videoconferències, xats.
  • Activitats teòriques i pràctiques. Activitats individuals de cada assignatura que s’hauran d’enviar al professor mitjançant l’aula virtual (en la seva carpeta personal de continguts, on l’estudiant anirà presentant el seu treball en el marc del postgrau). Activitats en grup, col·laboratives organitzades pel professor, com biblioteques digitals, wikis, weblogs, debats temàtics, elaboració conjunta de treballs. D’aquesta manera, la metodologia activa garantitza que l’estudiantat sigui protagonista del seu procés d’aprenentatge, construint un nou coneixement de forma significativa.
  • Tutories individuals o en grup per complementar les activitats pràctiques i supervisar la realització de treballs i preparar l’avaluació. S’usarà el xat a temps real mitjançant l’entorn virtual, que pot reforçar-se amb la videoconferència, així com el correu electrònic a temps real o no real amb compromís de resposta no superior a 48 hores. En casos concrets, es compartirà el portafolis comú entre estudiants i professors amb el propòsit de precisar la correcció i seguiment de treballs. A partir d’aquest recurs es pot utilitzar un diari de tutories.
  • Activitats d’avaluació. Es contemplen els recursos per avaluar els treballs escrits i debats.
  • Treball independent de l’alumne. Lectura de textos i materials complementaris (presentació, guia resum i mapa de l’assignatura, guia d’aprenentatge, guia de continguts, recursos en la xarxa i materials complementaris). Preparació d’activitats pràctiques, realització de treballs i estudi d’altres materials útils per l’aprenentatge. Us de la plataforma digital per l’accés a materials específics posats a la disposició dels estudiants per part del professorat.

Estructura del Pla d’Estudis:

Pla d'estudis

Assignatures obligatòries (20 crèdits)

Codi Denominació Matèries Professorat Tipus Semestre ECTS
12359 Métodos y fuentes de investigación Fernando Ruchesi / Jesús Brufal / Néstor Vigil B 1 5
12360 Latín, paleografía y codicología medieval J. Antoni Iglesias / José Carlos Miralles / Néstor Vigil B 1 5
12361 Pensamiento medieval y memoria histórica Rogerio Tostes/ Amancio Isla / Jaume Mensa B 1 5
12362 Cultura, universidad y derecho Joan Busqueta / Clara Furriols / Elisa Varela B 1 5
  TOTAL       20

 

Assignatures optatives per especialitat (28 crèdits)

- Especialitat: "Construcción Histórica de Europa"

Codi Denominació Matèries Professorat Tipus Semestre ECTS
12363 El territorio en la Edad Media Vicent Royo / Felix Retamero / Jorge A. Eiroa O 2 6
12364 El poder en la Edad Media Flocel Sabaté / Maria Bonet O 2 5
12365 Economía y sociedad Pere Benito / Pere Ortí / Lluís To O 2 6
12366 Cotidianeidad y movilidad social Vicent Royo / Jordi de Bolós O 2 6
12367 Iglesia, religión y creencias Karen Stöber O 2 5
  TOTAL     28


- Especialitat: "Intercambios y difusión artística en Europa"

Codi Denominació Matèries Professorat Tipus Semestre ECTS
12368 Sagrado, profano y circulación de modelos Alejandro García Aviles O 2 6
12369 Escenarios y discurso del poder Gerardo Boto / Marta Serrano / Pablo Abella/ Licia Buttà O 2 6
12370 Arte, música y liturgia Màrius Bernadó / Alejandro García Aviles O 2 5
12371 Monasterios, catedrales y universidades Josefina Planas / Xènia Granero O 2 6
12372 Teatro, danza y expresividad Francesc Massip / Sergi Tella / Mª Victoria Curto O 2 5
  TOTAL       28

 

- Especialitat: "Lenguas y literaturas en la Edad Media"

Codi Denominació Matèries Professorat Tipus Semestre ECTS
12373 Corte, mecenazgo y literatura Jaume Torró O 2 6
12374 Elementos de filología para la investigación Javier Terrado / Carlos Rizos O 2 5
12375 Autores y tradiciones literarias Isabel Grifoll / Rafael Ramos O 2 6
12376 Ideas, educación y cultura. Teoría y prácticas escolares Josep Antoni Clua / Xavier Renedo O 2 6
12377 Crítica textual Joan Ramon Veny O 2 5
  TOTAL       28

 

Treball Final de Màster (12 crèdits)

Codi Denominació Matèries Tipus Semestre ECTS
12378 Trabajo de fin de máster. Investigación* B  Anual 12
TOTAL     12